AVG 2018

Steun Cité Soleil Haïti , gevestigd aan Wildschut 6 6581BA  Malden Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:

www.steuncitesoleilhaiti.nl

Wildschut 6 6581BA Malden Nederland

tel 06-30040325

Marije Prudon-Niekus is de Functionaris Gegevensbescherming van Steun Cite Soleil Haiti

Hij/zij is te bereiken via marijeprudon@gmail.com

Privé Persoonsgegevens die wij verwerken

Steun Cité Soleil Haiti verwerkt geen privé persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Onderstaande privacy verklaring is dan ook eigenlijk niet eens van toepassing op onze Stichting maar voor de goede orde vermelden we het wel op de Website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers van welke leeftijd dan ook. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@steuncitesoleilhaiti.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Steun Cite Soleil Haiti verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder als u ons aanschrijft met de intentie om mail te ontvangen

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren indien u ons via mail uw nummer door geeft of ons belt en wij u terug mogen bellen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Steun Cite Soleil Haiti neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Steun Cite Soleil Haiti) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Steun Cite Soleil Haiti bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren geen gegevens want U kunt geen gegevens achterlaten. Mailadressen worden verwijderd als de correspondentie niet langer zinvol en nodig is. Uw naam als donateur zal alleen vermeld worden op de website met uw toestemming.

Delen van persoonsgegevens met derden

Steun Cité Soleil Haiti verstrekt niets aan derden. Steun Cite Soleil Haiti gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maar U laat niets achter op onze site omdat het alleen maar info is. Als u wilt kunt u bij ons een verzoek  indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dat zou alleen een mailadres of telefoonnummer kunnen zijn. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@steuncitesoleilhaiti.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Steun Cite Soleil Haiti zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Steun Cite Soleil Haiti wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Steun Cite Soleil Haiti neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@steuncitesoleilhaiti.nl .  Steun Cite Soleil Haiti heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Zij volgen hierin het aanbod van YourHosting , de provider die wij gebruiken met onder andere WordPress.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Mei 2018

Stichting Steun Cité Soleil Haiti

Comments are closed.